• WeChat official account for the department
    WeChat official account for undergraduate students of the department
    WeChat official account for graduate students of the department
    WeChat official account for alumni of the department
    WeChat official account for the Energy Internet Research Institute, Tsinghua University
    WeChat official account for the Sichuan Energy Internet Research Institute, Tsinghua University

清华大学电机系

清华大学电机系本科生

清华大学电机系研究生

清华大学电机系校友会

清华大学能源互联网创新研究院

Talents

Current Location: Home > People > Talents

Category

Number

Staff

academician of Chinese Academy of Engineering (CAE)

1

Han Yingduo

IEEE Fellow

12+1

 He Jinliang, Song Yonghua (dual-employed), Zhang Boming, Mei Shengwei, Kang Chongqing, Dong Xinzhou, Zhao Zhengming, Sun Hongbin,Wu Wenchuan,Ci Song,Xie Xiaorong,Sun Kai,Guo Qinglai

IET(IEE) Fellow

28+1

Guan Zhicheng, Dong Xinzhou, Song Yonghua (double-employed), Zhao Zhengming, He Jinliang, Mei Shengwei, Sun Hongbin, Kang Chongqing, Zeng Rong, Min Yong, Wang Zanji, Liang Xidong, Huang Songling, Zhou Yuanxiang, Wu Wenchuan, Dang Zhimin,Lu Zongxiang, Xie Xiaorong, Li Yongdong,Guo Qinglai, Li ufeng,Sun Kai,Song Qiang,Zhang Bo, Cheng Lin,Chen Qixin, Wei Wei,Hu wei

Nationally Outstanding Teachers

2

Sun Hongbin, Yu Xinjie